Accesibilidad

Aquesta web s'ha creat amb el compromís de ser una web que tingui accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i en el context d'ús en què ho facin (tipologia de dispositiu, programa informàtic, velocitat de connexió, etc.).

Per dur a terme aquest objectiu, la web aplica la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada per la Unió Europea per eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Les pautes que proposa aquesta normativa pretenen guiar el disseny de les webs perquè el contingut pugui convertir-se fàcilment a altres formats i fer que sigui comprensible i navegable.

Aquest portal compleix els graus 1 i 2 de les pautes WCAG, així aconsegueix el nivell de conformitat "Doble A" (AA), i aspira a complir al màxim possible el nivell 3.

Si tens algun problema per accedir als continguts de la web o vols fer suggeriments de millora, pots dirigir-te als responsables utilitzant les dades de contacte que trobarà en la secció "Relació amb la ciutadania".