Licitacions en tràmit

El Perfil del contractant està regulat per l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La difusió al Perfil del contractant de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes tindrà els efectes que preveu el títol I del llibre II de la Llei 9/2017. Per accedir a l'activitat contractual, fes clic aquí: Plataforma de contractació del sector públic.